SÄÄNNÖT

JUVAN KULTTUURI RY:N SÄÄNNÖT
Säännöt hyväksytty 29.8.2018. Sääntöjen
rekisterinumero on 142.242

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Juvan kulttuuri ry. Yhdistyksen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on tukea kulttuuria sekä edistää henkistä ja aineellista kehitystä Juvalla alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa;
• järjestämällä luento- ja esitelmätilaisuuksia, kulttuuritapahtumia ja -juhlia
• järjestämällä kulttuurimatkoja ja -retkiä
• tukemalla paikallisia kulttuurihankkeita ja -tapahtumia
• toimimalla yhteistyössä muiden kulttuurialan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.
• laatimalla kulttuurialoitteita eri viranomaisille
Tarkoituksensa tukemiseksi yhdistyksellä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa ja hallita kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan rahakeräyksiä.
Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä sen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3 § Jäsenet
Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä yksityinen henkilö ja oikeuskelpoinen yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty.
Vuosijäseniä ovat vuosittain jäsenmaksunsa suorittavat, ainaisjäseniä kerralla kymmenen (10) vuoden jäsenmaksun suorittaneet ja kannattajajäseniä vuosijäsenmaksun vähintään kaksikymmentäviisi (25)-kertaisena suorittaneet. Yhteisöjäsenten jäsenmaksu on henkilöjäsenmaksu kymmenen (10)-kertaisena.
Jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.
Yhdistys voi kutsua kunniajäseniä. Kunniajäsenten kutsumisesta päättää yhdistyksen hallitus.
Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on vain jäsenmaksun suorittaneilla jäsenillä sekä kunniajäseniksi kutsutuilla, joilta ei peritä jäsenmaksua.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa kolmeksi vuodeksi valitut kuusi jäsentä ja yhdeksi vuodeksi valitut kolme varajäsentä. Hallituksen toimikausi alkaa vuosikokouksesta. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen jäseniä.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on vuosittain erovuorossa kaksi jäsentä. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään ensimmäisen kerran arvalla ja tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.
Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka hallituksen apuna ja sen valvonnassa valmistelevat asioita ja hoitavat niille määrättyjä tehtäviä.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme (3) jäsentä on läsnä.
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, kaksi yhdessä. Oikeus kirjoittaa yksin yhdistyksen nimi on henkilöllä, jolla on hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6 § Tilit
Yhdistyksen tilikausi on 1.7. – 30.6.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko julkaisemalla kutsu Juvan Lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisena tai sähköisesti jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.

8 § Yhdistyksen kokoukset
Vuosikokous pidetään vuosittain syyskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asia varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä
Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa.

9 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
5. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto tai tappio antaa aihetta.
6. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelmaksi
7. Päätetään yhdistyksen jäsenmaksun suuruudesta.
8. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiosta
9. Käsitellään hallituksen ehdotus seuraavan toimintavuoden talousarvioksi
10. Valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien jäsenten paikoille
11. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tarkastamaan toimintakauden tilejä ja hallintoa
12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat, jotka sääntöjen mukaisesti on esitetty kokouksen käsiteltäväksi.
10 § Yhdistyksen jäsenen aloiteoikeus
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen yhdistyksen kokousta.

11 § Avustusten määrä
Yhdistys voi jakaa vuosittain avustuksina ja muina tukina enintään edellisen tilikauden voiton.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen sekä varojen jakaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta sekä yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta sekä omaisuuden pääosan luovuttamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa luovutetaan yhdistyksen varat Juvan Kotiseutu- ja museoyhdistys ry:lle tai yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän jälkimmäisen kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.